Bel ons: 088 706 8920 / Mail ons: info@zorgelooszien.nl

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden ZorgeloosZien 2019

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen
In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

behandelaar:

De natuurlijke persoon die als behandelaar werkzaam is voor ZorgeloosZien.

behandelingsovereenkomst:

De overeenkomst voor geneeskundige behandeling waarbij de behandelaar zich jegens de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen op het gebied van refractiechirurgie.

geneeskundige handelingen:

Alle verrichtingen, waaronder begrepen een quickscan, een (voor)onderzoek en behandeling op het gebied van refractiechirurgie, gericht op verbetering van het zien door de patiënt zonder gebruik van bril of contactlenzen, waaronder

– Ooglaserbehandeling;
– Voorzetlens-implantatie; – Vervanglens-operatie.

geschil:

Geschil over een gedraging van ZorgeloosZien jegens een patiënt in het kader van de verlening van zorg, dat door een patiënt, een nabestaande van een overleden patiënt, een vertegenwoordiger van een patiënt, een persoon die door ZorgeloosZien ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd dan wel, voor zover een belang in het geding is dat een stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt, door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen.

geschillencommissie:

ZorgeloosZien maakt gebruik van de klachtenregeling van het Bravis Ziekenhuis, met locatie te Roosendaal. Voor klachten kan de patiënt zich daarom wenden tot:

Patiënten Service Bureau (PSB) Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal Telefoonnummer 088 7068576 Email: psb.rsd@bravis.nl

Het PSB zal allereerst proberen te bemiddelen om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan zal het PSB de kwestie doorleiden aan:

Klachtencommissie Bravis ziekenhuis
Boerhavelaan 25
4708AE Roosendaal, overigens te bereiken via het PSB.

incident:

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de patiënt.

patiënt:

De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

prijs:

De kosten van de behandeling, waarvan een actueel overzicht is te vinden op www.zorgelooszien.nl

quickscan:

Eerste, voorlopige en overigens niet volledige inschatting van de situatie van de ogen van de patiënt, om na te gaan of deze geschikt zijn voor behandeling met refractiechirurgie.

vooronderzoek:

Onderzoek, waaronder het bekijken van de ogen door de oogarts, metingen door een optometrist of een technisch oogheelkundig assistent aan de ogen van de patiënt, het vervolgens beoordelen van deze metingen door de oogarts, om, na overleg met de patiënt, na te gaan of de ogen van de patiënt geschikt zijn voor behandeling met refractiechirurgie en zo ja, welke behandeling dan de voorkeur zou hebben.

ZorgeloosZien:

De besloten vennootschap ZorgeloosZien B.V.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op geneeskundige handelingen van ZorgeloosZien en de behandelaar ten behoeve van de patiënt.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. Voorafgaand aan een operatie wordt bij de patiënt een quickscan uitgevoerd, waarbij tevens een intakegesprek wordt gevoerd. Daarna volgt een vooronderzoek.
  Tussen ZorgeloosZien en de patiënt komt een behandelingsovereenkomst tot stand wanneer de patiënt zich met een hulpvraag wendt tot ZorgeloosZien en ZorgeloosZien hier op ingaat, middels het inplannen van afspraken voor een quickscan, vooronderzoek en/of operatie.
 2. Voor het aanvangen van de behandeling, voortvloeiend uit de behandelingsovereenkomst dient de patiënt de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
 3. De patiënt wordt door ZorgeloosZien zo spoedig mogelijk geïnformeerd over:
  1. de gehanteerde intakeprocedure, quickscan en vooronderzoek;
  2. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
  3. alternatieven voor de behandeling;
  4. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en wijze van betaling;
  5. de duur en de plaats van behandeling;
  6. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen. Deze bedraagt maximaal 6 maanden, vanaf de datum van het vooronderzoek;
  7. de te nemen acties na het vooronderzoek;
  8. de informatie/instructies voor de patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;
  9. de instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiënt contact moet opnemen;
  10. de bereikbaarheid van ZorgeloosZien als er complicaties optreden buiten werktijden;
  11. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst

 1. ZorgeloosZien kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, behalve bij gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld ernstig wangedrag van de patiënt.
 2. Als ZorgeloosZien de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, moet zij zorgen voor adequate vervanging of doorverwijzing.
 3. De patiënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij of zij aan ZorgeloosZien alleen de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt, zoals de kosten van de quickscan, het vooronderzoek, de huur van operatie- of behandelruimte en ingehuurd personeel of reeds ingekochte materialen, die speciaal voor de patiënt zijn gemaakt.

  4. ZorgeloosZien zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

  ARTIKEL 5 – Informatie

  1. ZorgeloosZien licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen naar aanleiding van het onderzoek, de behandeling en zijn of haar gezondheidstoestand, voor zover relevant voor de beoogde behandeling en voor zover ZorgeloosZien bekend.
  2. Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
  3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat ZorgeloosZien zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
   1. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die zij noodzakelijk acht enover de uit te voeren verrichtingen;
   2. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor degezondheid van de patiënt;
   3. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;

   d. de voor de behandeling relevante staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten

   gevolgen van het onderzoek of de behandeling.

  4. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrektals het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt of een derde zou opleveren. ZorgeloosZien mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat zij daarover een andere dan de direct betrokken behandelaar heeft geraadpleegd.
  5. De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde nadeel niet meer te verwachten is.
  6. Als de patiënt heeft laten weten dat hij of zij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.

  ARTIKEL 6 – Voorafgaande toestemming

  1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
  2. ZorgeloosZien legt telkens schriftelijk vast voor welke verrichtingen de patiënt toestemming heeft gegeven en geeft een afschrift van deze verklaring aan de patiënt.

  ARTIKEL 7 – Zorg

  1. ZorgeloosZien neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goed behandelaar in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de behandelaar geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
  2. ZorgeloosZien maakt bij haar werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten (waaronder voorzetlenzen) en andere medische hulpmiddelen, die zijn toegestaan voor medisch specialistische zorg. De informatie over het implantaat moet traceerbaar worden geregistreerd.
  3. ZorgeloosZien zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige behandelaar voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. ZorgeloosZien zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de patiënt bespreken.
  4. Voorafgaand aan de behandeling ontvangt de patiënt een schriftelijke instructie over de voorbereiding van de operatie en de instructies met betrekking tot de nazorg na de operatie. Hierin staat onder meer vermeld bij welke symptomen de patiënt contact moet opnemen met ZorgeloosZien. Na afronding van de behandeling vindt een gesprek plaats tussen de behandelaar en de patiënt, waarbij de instructies nogmaals aan de orde komen. Na de operatie vinden er diverse controles plaats van de ogen van de patiënt.ARTIKEL 8 – incident

   ZorgeloosZien doet aan een patiënt, en/of een vertegenwoordiger van de patiënt dan wel een nabestaande van de overleden patiënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de patiënt die voor de patiënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de patiënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht ZorgeloosZien de patiënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

   ARTIKEL 9 – Dossier

   1. ZorgeloosZien richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
   2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt ZorgeloosZien aantekeningen over de voor de (beoogde) behandeling relevante gezondheid van de patiënt, voor zover deze blijkt uit eigen onderzoek, en/of mededelingen daarover van de patiënt, en de uitgevoerde verrichtingen en neemt zij andere stukken met zodanigegegevens op.
   3. Onder meer worden vastgelegd:a. toegediende en voorgeschreven medicatie;
    b. als van toepassing: de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.
   4. Op verzoek van de patiënt verstrekt ZorgeloosZien zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt.
   5. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
   6. Op verzoek van de patiënt voegt ZorgeloosZien een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
   7. ZorgeloosZien vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadatde patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als vernietiging volgens de wet niet mag.
   8. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart ZorgeloosZien de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed behandelaar voortvloeit.

   ARTIKEL 10 – Geheimhouding

   1. ZorgeloosZien verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden.
   2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
   3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
    a.degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van debehandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijkis voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

   b. de ouders die het gezag over de patiënt uitoefenen of voogd zijn, indien van hen

   toestemming is vereist, voor zover de verstrekking van gegevens en inzage niet in strijd komt met de zorg die een goed behandelaar in acht moet nemen.

   ARTIKEL 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek

   1. In afwijking van het vorige artikel kunnen/kan zonder toestemming van de patiënt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage in de bescheiden worden verstrekt als:
   a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de

   uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke

   levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
   b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en ZorgeloosZien ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke

   personen niet mogelijk is.

   1. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden isalleen mogelijk als:
    1. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffendegegevens kan worden uitgevoerd, en
    2. de patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
   2. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door ZorgeloosZien aantekening gemaakt in het dossier.
   3. Tenslotte kan ZorgeloosZien geanonimiseerde gegevens van haar patiënten gebruiken voor de landelijke registratie van resultaten en complicaties, kwaliteitsonderzoeken, waaronder een classificering van de door haar geleverde zorg, wetenschappelijk onderzoek, presentaties, publicaties en reclame-uitingen onder andere met betrekking tot de resultaten.

   ARTIKEL 12 – Privacy

   ZorgeloosZien verwerkt de persoonsgegevens van de patiënt conform haar privacyverklaring. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd op de website van ZorgeloosZien www.zorgelooszien.nl en zal op verzoek van de patiënt aan hem/haar worden toegestuurd.

   ARTIKEL 13 – Informatie- en plicht tot medewerking

   De patiënt geeft ZorgeloosZien, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst nodig heeft. Daaronder valt mede het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

   ARTIKEL 14 – Betaling

   1. De patiënt is ZorgeloosZien de overeengekomen prijs verschuldigd. Doorgaans komt de behandeling van ZorgeloosZien niet in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar.
   2. ZorgeloosZien mag van de patiënt vooraf betaling vragen.

   ARTIKEL 15 – Klachtenregeling

   ZorgeloosZien vertrouwt er op dat de patiënt eventuele klachten over ZorgeloosZien allereerst bij haar aankaart, waarna ZorgeloosZien de patiënt zal uitnodigen voor een gesprek over de klacht.

   Voor klachten van de patiënt is verder de regeling van het Bravis ziekenhuis te Roosendaal van toepassing, zie www.bravisziekenhuis.nl/patientenfolders/klachtenopvang-2/algemeen. In afwijking van deze regeling moet telkens voor Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis het bestuur van ZorgeloosZien worden gelezen. De patiënt kan zich dan conform deze regeling wenden tot het patiënten Service Bureau, vermeld bij de definitie van de geschillencommissie in artikel 1.

   ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

   1. Geschillen tussen de patiënt enerzijds en ZorgeloosZien en de behandelaar anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de patiënt als door ZorgeloosZien schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt via de route en instanties, als bedoeld in artikel 1.
   2. De patiënt, en/of ZorgeloosZien en/of de behandelaar kunnen een geschil voorleggen aan de geschillencommissie, bedoeld in artikel 1. ZorgeloosZien en of de behandelaar kan/kunnen alleen na toestemming van de patiënt hiertoe besluiten.
   3. Wanneer de patiënt een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, zijn ZorgeloosZien en de behandelaar aan deze keuze gebonden. Als ZorgeloosZien en/of de behandelaar een geschil aan de geschillencommissie wil(len) voorleggen, moet(en) zij de patiënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. Bij het stellen van deze vraag aan de patiënt dient ZorgeloosZien en/of de behandelaar aan te kondigen dat het haar/hem vrij staat om zich tot de gewone rechter te wenden, als de patiënt niet binnen deze termijn reageert.
   4. De geschillenregeling is geplaatst op de website van ZorgeloosZien, via een link. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie.

   ARTIKEL 17 – Afwijking

   1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming van de patiënt worden overeengekomen en zijn alleen toegestaan voor zover zij in het voordeel van de patiënt zijn.
   2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de kliniek en de patiënt worden vastgelegd. ZorgeloosZien draagt zorg voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de patiënt daarvan een afschrift.