Bel ons: 088 706 9103 / Mail ons: info@zorgelooszien.nl
  1. Home
  2. Privacy verklaring

Privacy verklaring

Download hier onze privacy verklaring als PDF

Privacyverklaring ZorgeloosZien B.V. – website

Versie 1.0 – 10 september 2019

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ZorgeloosZien B.V. (“ZorgeloosZien”) indien u de website www.zorgelooszien.nl bezoekt. Indien u de privacyverklaring voor patiënten wilt raadplegen, kunt u die raadplegen op de volgende link www.zorgelooszien.nl/privacy_patienten.

Contactgegevens:
ZorgeloosZien B.V.
Kvk-nummer: 67216900
Boerhavelaan 25
4708 AE Roosendaal

ZorgeloosZien is actief in Nederland en België en werkt vanuit het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.

In het navolgende licht ZorgeloosZien toe wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, welke persoonsgegevens zij op de website verwerkt en voor welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over privacy.

I. Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens precies in?

Het verwerken van persoonsgegevens houdt in dat ZorgeloosZien uw persoonsgegevens onder andere zal registreren, inzien, opslaan en eventueel zal verstrekken aan rechtmatige ontvangers (zoals een andere zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen).

II. Welke persoonsgegevens worden voor welke doeleinden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van onze website verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u. Hieronder zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren.

–  Analytische cookies
Op onze website gebruiken wij een zogenaamde analytische cookie van Google Analytics. Als u onze website bezoekt verwerkt de software van Google Analytics gegevens van u. We verwerken de datum van uw bezoek, van welke website u afkomstig bent, naar welke website of pagina u surft, uw klikgedrag en gebruik van onze website en gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Daaronder valt het besturingssysteem van uw apparaat, de schermresolutie, uw algemene locatie en informatie over uw browser. Uw IP-adres is geanonimiseerd en uw data wordt niet met Google gedeeld. Wij kunnen specifieke informatie over u niet inzien; wij zien slechts globale statistieken en geanonimiseerde gegevens. De gegevens worden gedurende een termijn van 26 maanden opgeslagen.U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons wil verstrekken, dan dient u in uw cookievoorkeuren het vinkje voor analytische cookies uit te zetten. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze diensten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.Voor meer informatie over de cookies die wij verwerken, verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring: www.zorgelooszien.nl/cookie-verklaring.

–  Tracking en marketing cookies

Op onze website gebruiken wij een zogenaamde tracking cookie of pixel van Facebook door middel van Google Tag Manager. Als u onze website bezoekt en toestemming geeft voor het plaatsen van tracking en marketing cookies, registeren wij de datum van uw bezoek en uw IP- adres gedurende een termijn van 14 dagen. Deze informatie wordt gebruikt zodat Facebook u relevante advertenties over ons kan laten zien bij het bezoeken van andere websites.

U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze diensten.

– Contactformulieren
Indien u contact met ons opneemt via een contactformulier verwerken wij uw:

–  voor- en achternaam
–  telefoonnummer
–  e-mailadres
–  eventuele opgegeven interesses in diensten en producten
–  opmerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven door het invullen en versturen van het contactformulier. Wij gebruiken de persoonsgegevens om in contact te kunnen komen en te kunnen reageren op gestelde vragen en verzoeken.Contactgegevens verwijderen wij uiterlijk 6 maanden nadat uw vraag, verzoek of contactmoment is afgehandeld.U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt of ons geen toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze diensten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en de persoonsgegevens ook heeft verstrekt.

III. ZorgeloosZien hanteert de volgende algemene uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens.

–  Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben om de hiervoor beschreven doelen te realiseren.
–  Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk.
–  Afhankelijk van de aard van de (persoons)gegevens, worden deze gedurende een vastgesteldebewaartermijn bewaard. Hierboven is per persoonsgegeven aangegeven hoe lang die bewaardwordt.
–  Medewerkers hebben slechts inzage in persoonsgegevens voor zover dat voor hun taaknoodzakelijk is (op need-to-know basis).
–  Medewerkers die uw persoonsgegevens inzien, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij delen uwgegevens niet met anderen als daar geen wettelijke noodzaak voor is.

IV. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen uiteraard geen persoonlijke informatie van u aan anderen.

i. Delen met verwerkers.

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd.

Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:
– opslag van (persoons)gegevens en database beheer, onderhoud en back-ups; • softwareproviders;
– websiteontwikkelaar(s);
– hosting provider(s).

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de dienst mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.

Als u zelf aanvullende informatie aan deze Verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

ii. Delen met uw toestemming

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld met andere partijen samenwerken om u specifieke diensten of aanbiedingen aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.

iii. Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

  1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
  3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
  4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkersof het publiek te beschermen;
  5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepastof onwettig gebruik van de diensten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

iv. Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering. Wij zullen uiteraard de impact voor u zoveel mogelijk beperken door persoonsgegevens alleen over te dragen als dat noodzakelijk is en u waar redelijkerwijs mogelijk (op voorhand) te informeren.

V. Welke privacyrechten heeft u?

– Recht op inzage in en afschrift van persoonsgegevens

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van
persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

–  Recht op rectificatie

U kunt u ons vragen om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren. Het dient wel te gaan om aantoonbare onjuiste gegevens.Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

–  Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

–  Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

–  Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Het recht op overdraagbaarheid ziet uitsluitend op gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Als u bepaalde gegevens digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit bij ons aangeven. U kunt de gegevens dan meenemen en overdragen aan een andere partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming
Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek), of in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld het verrichten van wetenschappelijk onderzoek) mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van uw rechten

Privacyverklaring ZorgeloosZien B.V. – website

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@zorgelooszien.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. U kunt er ook voor kiezen om u op locatie bij ons te identificeren. Ons adres kunt u vinden op www.zorgelooszien.nl/contact.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

VII. Vragen en klachten

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

VIII. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@zorgelooszien.nl.