Bel ons: 088 706 9103 / Mail ons: info@zorgelooszien.nl
  1. Home
  2. Privacy patienten

Privacy patienten

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ZorgeloosZien B.V. (“ZorgeloosZien”):

Contactgegevens

ZorgeloosZien B.V.
Kvk-nummer: 67216900
Boerhavelaan 25
4708 AE Roosendaal

ZorgeloosZien is een onderneming actief in Nederland en België en werkt vanuit het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.

In het navolgende licht ZorgeloosZien toe wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over privacy.

I. Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens precies in?

Het verwerken van persoonsgegevens houdt in dat ZorgeloosZien uw persoonsgegevens onder andere zal registreren, inzien, opslaan en eventueel zal verstrekken aan rechtmatige ontvangers (zoals een andere zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen).

II. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vanaf het moment dat u zich als patiënt bij ZorgeloosZien inschrijft, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u voor het verstrekken van gezondheidszorg, zoals:

–  naam;
–  geboortedatum;
–  adres en woonplaats;
–  e-mailadres;
–  burgerservicenummer (BSN);
–  gegevens nodig voor het inrichten en onderhouden van uw patiëntendossier (hierin worden gegevens opgenomen zoals hetgeen u met de arts bespreekt, de door u ervaren gezondheid en uitkomsten, uitslagen van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen inzake uw gezondheid).

Indien u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt bent, verwerkt ZorgeloosZien een beperkt aantal persoonsgegevens van u om contact met u op te kunnen nemen, te weten uw:

–  naam;
–  contactgegevens;
–  en relatie met de patiënt.

U bent verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze zijn nodig om onze diensten aan u te leveren en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, een en ander zoals in het onderstaande verder wordt toegelicht.

III. Doeleinden waarmee ZorgeloosZien uw persoonsgegevens verwerkt

ZorgeloosZien verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor onder andere de volgende doeleinden:

–  Uitvoering van de overeenkomst.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onzeovereenkomst. Wij gebruiken de persoonsgegevens:

–  om in contact te kunnen komen en te kunnen reageren op gestelde vragen;
–  om (digitale) uitnodigingen of afspraakherinneringen te sturen;
–  voor onze administratie en andere interne beheersactiviteiten (zoals het declareren van deaan u verleende zorg bij uw zorgverzekeraar);
–  om u diagnostiek, behandeling en nazorg te kunnen leveren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze administratie gedurende een wettelijk voorgeschreven termijn van 10 jaren. Contactgegevens verwijderen wij uiterlijk na 2 jaar nadat uw overeenkomst met ons is geëindigd.

–  Het verstrekken van gezondheidszorg en het stellen van medische diagnosen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het verstrekken van gezondheidszorg en het stellen van medische diagnosen. Hieronder vallen ook behandelingen en nazorg.

Aan de hand van uw persoonsgegevens kunnen wij u ook identificeren. Hiermee zorgen wij ervoor dat wij u niet verwarren met een andere patiënt.

Voorts willen wij ervoor zorgen dat u de juiste behandeling ontvangt en dat de gegevens die op u betrekking hebben in uw patiëntendossier worden opgeslagen en, indien noodzakelijk, met andere zorgverleners worden gedeeld.

In bepaalde gevallen vragen wij u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te overleggen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang dat noodzakelijk is en gedurende de periode die de wet voorschrijft. Zo bewaren wij uw patiëntendossier gedurende een termijn van 20 jaren.

–  Voldoen aan wettelijke plicht, verwerking op grond van een wettelijke grondslag.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, waaronder het BSN, om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan:

– het aanleggen van een medisch dossier;
– de aangifte van bepaalde (infectie)ziekten die een ernstig gevaar voor de volksgezondheidopleveren;
–  administratieverplichtingen;
– het meewerken aan verplichte kwaliteitsonderzoeken.

ZorgeloosZien is tevens verplicht om de kwaliteit van zorg te monitoren en verstrekt in dat kader gegevens die niet direct tot patiënten terug te herleiden zijn, aan landelijke kwaliteitsregistraties.

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, moet u de onder II genoemde persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang dat noodzakelijk is en gedurende de periode die de wet voorschrijft. Zo bewaren wij uw patiëntendossier gedurende een termijn van 20 jaren.

Behartiging gerechtvaardigd belang.

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ZorgeloosZien te behartigen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn:
– voor het verbeteren van onze dienstverlening (wij bewaren de persoonsgegevens maximaal gedurende 2 jaar nadat zij zijn verzameld);
– voor het behandelen van klachten (wij bewaren de persoonsgegevens tot maximaal 6 maanden nadat de klacht definitief is afgehandeld).

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wilt u de gegevens niet verstrekken, of heeft u bezwaar tegen de verwerking, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Indien wij na de nieuwe belangenafweging tot de conclusie komen dat uw persoonsgegevens toch verwerkt dienen te worden, maar maakt u daartegen bezwaar, dan heeft dat mogelijk tot gevolg dat wij onze dienst niet verder kunnen leveren. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje ‘VI. Welke privacyrechten heeft u?’ lezen.

Bent u klant van ons (of heeft u daarvoor toestemming gegeven), dan kunnen wij uw naam, contact- en e-mailgegevens gebruiken om u te informeren over onze andere diensten. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot u heeft aangegeven geen marketinginformatie meer te willen ontvangen. U kunt uzelf afmelden voor de verwerking voor marketingdoeleinden, door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke marketing e-mail zijn opgenomen. Als u zich afmeldt, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheden om u belangrijke e-mails te sturen over onze diensten. Daarnaast heeft het geen gevolg voor onze mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken zoals wij hebben beschreven in deze privacyverklaring

Wetenschappelijk onderzoek.

Indien wij uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek willen gaan gebruiken, zullen wij u hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming vragen

Verwerking met uw toestemming.

Wij kunnen u op uw verzoek informeren over de door u gevolgde dienst of andere door ons aangeboden diensten. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot u aangeeft geen marketinginformatie meer te willen ontvangen. De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn:

– naam;
– e-mailadres.

Wij kunnen u op uw verzoek informeren en antwoord geven op uw vragen. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot maximaal 2 maanden nadat uw verzoek of vraag is afgehandeld. De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn:
– naam;
– e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met ons.

U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze diensten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u daarvoor daadwerkelijk toestemming heeft gegeven en de persoonsgegevens ook heeft verstrekt

IV. ZorgeloosZien hanteert de volgende algemene uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens.

-Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben om de hiervoor beschreven doelen te realiseren.
– Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk.
– Afhankelijk van de aard van de (persoons)gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Zo bewaren wij uw patiëntendossier minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.
– Enkel medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken, hebben inzage in uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak.
– Medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is.

V. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen uiteraard geen persoonlijke informatie van u aan anderen.

i. Delen met verwerkers.

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd.
Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:
– opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
– hosting provider(s);
– aanbieders van relatiebeheer software;
– accountantskantoor.
In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de dienst mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.

Als u zelf aanvullende informatie aan deze Verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

ii. Delen met uw toestemming

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld met andere partijen samenwerken om u specifieke diensten of aanbiedingen aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.

iii. Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (in bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met derden, zoals uw zorgverzekeraar, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en landelijke kwaliteitsregistraties);
2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de diensten.
Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet

iv. Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering. Wij zullen uiteraard de impact voor u zoveel mogelijk beperken door persoonsgegevens alleen over te dragen als dat noodzakelijk is en u waar redelijkerwijs mogelijk (op voorhand) te informeren

VI. Welke privacyrechten heeft u?

– Recht op inzage in en afschrift van persoonsgegevens en het patiëntendossier

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag voorts uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. U kunt uw arts om inzage in uw medisch dossier verzoeken. Een arts mag uw inzageverzoek niet weigeren, maar mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen, bijvoorbeeld persoonlijke werkaantekeningen of
informatie over een familielid.

U mag ons ook om een kopie vragen van uw persoonsgegevens en/of patiëntendossier.
Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

– Recht op rectificatie
U kunt u ons vragen om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren. Het dient wel te gaan om aantoonbare onjuiste gegevens. Een diagnose kunt u bijvoorbeeld niet wijzigen. Uw zienswijze kunt u wel toevoegen aan uw patiëntendossier, net als de uitkomst van een second opinion.

Indien u een correctie wenst door te voeren of gegevens aan uw dossiers wilt toevoegen, kunt u dit bij uw arts aangeven.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

– Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Ten aanzien van een verzoek tot het wissen van uw patiëntendossier of een gedeelte daarvan, geldt ter toelichting nog het volgende. In lijn met het bovenstaande hoeven wij niet in alle gevallen aan uw verzoek tot vernietiging van uw patiëntendossier gehoor te geven. Wanneer het in uw eigen belang is of in het belang van derden (bijvoorbeeld een familielid) om het dossier of een gedeelte daarvan te bewaren, kan uw arts uw verzoek tot wissen of vernietiging afwijzen. Wij mogen het wissen of de vernietiging ook weigeren als een wettelijke verplichting aan vernietiging in de weg staat.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

– Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

– Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Het recht op overdraagbaarheid ziet uitsluitend op gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Het ziet niet op de informatie die uw arts vaststelt, zoals vermoedens, diagnoses en behandelplannen. Als u bepaalde gegevens digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. U kunt de gegevens dan meenemen en overdragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

– Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

– Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek), of in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld het verrichten van wetenschappelijk onderzoek) mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

VII. Het uitoefenen van uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@zorgelooszien.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen op het kantoor van ZorgeloosZien door een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

VIII. Vragen en klachten
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

IX. Contact
Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@zorgelooszien.nl, door te bellen naar 088-7068920 of per post via:

ZorgeloosZien B.V.
Boerhavelaan 25
4708 AE Roosendaal